Centrul pentru Reducerea Riscului la Dezastre  şi la Schimbarea Climei  (Center for Disaster and Climate Change Risk Reduction)- CRRDSC  is a non-governmental organization that was established in response to a growing demand to promote and strengthen disaster risk reduction and emergency management.

CRRDSC is a not-for-profit organization devoted to the promotion of disaster management and climate change adaptation to individuals, communities and organizations, with the aim of reducing the risk, impact and cost of natural, human-induced and technological disasters.

The probability to produce an earthquake

 In connection with the disasters in Japan, and other environmental hazards, which are becoming more intense and frequent, people began to be extremely concerned about the possibility of a catastrophe in our country

The probability that the Republic of Moldova to produce an earthquake is small, especially if it connects with the earthquake in Japan, which may not influence the Vrancea seismic region, Dobrogea and Black Sea, which lies close to Moldova.

Maximum potential of an earthquake that would occur in Moldova is 7.8 on the Richter scale. High-magnitude earthquakes that occurred in this region in previous centuries have not reached this level, so that at in 1802 was 7.5 degrees, one in 1940 to 7.2 and in 1986 to 7.0 degrees Richter scale.

In case of occurrence of an earthquake, no institution of seismology in the world is able to notify people in advance. "The warning is only in real time and based on first arrival, where the epicentral area until the arrival of the two waves in the local area, and the interval between them lasts about 37 seconds."

A good part of the country is at risk, highest potential, but it is the south-west, where the earthquake magnitude can reach about 8 degrees to 12 degrees MSK scale, central area - about 7 degrees, and in the north and northeast can record about 6 degrees.

However, Moldova is not ready for an earthquake of high magnitude - many buildings are old, those built before 1960 being the highest risk factor, many tenants have occurred in the structure of resistance through changes in housing blocks inland and the authorities do not take steps to assess the earthquake resistance of buildings.

However, if an earthquake should be prepared with all, especially older residents of apartment buildings whose resistance has weakened during previous earthquakes.

This year, the Seismology Center showed just 25 compared to 50-100 earthquakes that occur on average in other years in Moldova. Proceeding from this, I assume that energy accumulates Vrancea area, which will evolve to produce an earthquake with magnitude of about 6.7 degrees.

Most at risk are areas of southern and central-western part of the country.

About 40% of the town. Chisinau is described by researchers as "seismic zone." This is shown by the results of research that the Institute of Geology and Seismology, 2004, conducted a seismic map of Chisinau microzonare

This is especially serious since the last time in Chisinau works were not carried out any building works. Some residents of the capital weaken the resistance by removing or building block walls during service in the apartments which they belong.

Most dangerous areas where earthquakes are a land saturated with water, especially near the river Bic, in the central region of the city and the bottom of botany (str Munceşti).

The buildings are less resistant to five storey buildings. A great danger posed by houses built in the '60s, and buildings constructed in recent years on the pillars.

In the past century in our area there were three earthquakes of magnitude 7 to 7.7 degrees (1908, 1940 and 1977).

Fear that Moldova would face a disaster of proportions that Japan is unfounded, but we must be prepared for anything, because a high magnitude earthquake would cause serious damage to the country.

 

 

  Probabilitatea unui cutremur

În legătură cu dezastrele produse în Japonia , oamenii au început să fie extrem de preocupați de posibilitatea producerii unui cataclism și la noi în țară

Probabilitatea ca în Republica Moldova să se producă un cutremur este mică, mai ales dacă se face legătura cu cutremurul din Japonia, care nu poate influența regiunile seismice din Vrancea, Dobrogea sau Marea Neagră, în apropierea cărora se află Moldova.

Potențialul maxim al unui cutremur care s-ar produce în RM este de 7,8 grade pe scara Richter. Cutremurele de înaltă magnitudine care s-au produs în această regiune în secolele trecute nu au atins acest nivel, astfel încât cel din 1802 a avut 7,5 grade, cel din 1940 – 7,2 și cel din 1986 – 7,0 grade pe scara Richter.

În caz de producere a unui cutremur, nici o instituție de seismologie din lume nu este capabilă să sesizeze din timp populația. „Avertizarea se face doar în timp real și se bazează pe sosirea primei unde în zona epicentrală și până la sosirea celei de-a doua unde în zona locală, iar intervalul dintre acestea durează aproximativ 37 de secunde.”

O bună parte a teritoriului țării este supus riscului, cel mai înalt potențial, însă, îl are zona sud-vestică, unde magnitudinea cutremurului poate atinge în jur de 8 grade pe scara de 12 grade MSK, în zona centrală – cca 7 grade, iar în zona de nord și nord-est se pot înregistra cca 6 grade.

În orice caz, Republica Moldova nu este pregătită pentru un cutremur de o magnitudine înaltă – multe clădiri sunt vechi, cele construite înainte de 1960 fiind cu cel mai înalt factor de risc, mulți locatari au intervenit în structura de rezistență a blocurilor locative prin schimbările interioare, iar autoritățile nu iau măsuri pentru evaluarea rezistenței imobilelor la cutremure.

Totuși, în cazul unui cutremur, trebuie să fim pregătiți cu toții, în special locatarii blocurilor de locuit mai vechi a căror rezistență a slăbit în timpul cutremurelor anterioare.

În anul curent Centrul de Seismologie a înregistrat doar 25 de cutremure comparative cu 50-100 care se produc în medie în alţi ani în Republica Moldova. Reieşind din aceasta, presupun că în zona Vrancea se acumulează energie, care se va degaja producând un cutremur cu magnitudine de aproximativ 6,7 grade.

Cele mai expuse riscului sunt zonele din sudul şi partea central-vestică a republicii.

Circa 40% din suprafaţa or. Chişinău este calificată de cercetători ca “zonă seismică”. Aceasta o demonstrează şi rezultatele cercetărilor Institutului de Geologie şi Seismologie care, în anul 2004, a realizat o hartă de microzonare seismică a Chişinăului

Aceasta este cu atât mai grav, cu cât, în ultima perioadă de timp, în Chişinău nu au fost realizate careva lucrări de consolidare a construcţiilor. Unii locuitori ai capitalei slabesc din rezistenţa blocurilor prin eliminarea sau construirea unor pereţi  în timpul reparaţiei în apartamentele ce le aparţin.

Zonele cele mai periculoase în cazul unui cutremur sunt terenurile saturate cu apă, în special în apropierea râului Bâc, în regiunea centrală a oraşului şi partea de jos a Botanicii (str. Munceşti).

Cele mai puţin rezistente construcţii sunt clădirile cu cinci etaje. Un mare pericol îl prezintă blocurile construite până în anii ’60, dar şi clădirile construite în ultimii ani pe stîlpi.

În secolul trecut, în zona noastră s-au produs trei cutremure de magnitudinea 7-7,7 grade (în anii 1908, 1940 şi 1977).

Teama că și Moldova s-ar confrunta cu un cataclism de proporțiile celui din Japonia este neîntemeiată, însă trebuie să fim pregătiți de orice, pentru că un cutremur de o magnitudine înaltă ar provoca daune considerabile țării.

 


Payoneer US Payment Service Approval
Payoneer US Payment Service Approval
Report a bias incident to the Campus Climate Response Team

AllConferences.Com: Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

Click BrownWalker.com logo for free academic conference and CFP listings
Online Marketing
Add blog to our directory.